Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Schema de ajutor de minimis pentru investiţii în IMM-uri

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator:

Guvernul României, prin Ministerul Economiei, Departamentul pentru IMM, Mediu de Afaceri şi Turism

Obiective:

Stimularea realizării de investiţii de către IMM şi crearea de noi locuri de muncă.

Solicitantul – criterii de eligibilitate:

 • întreprindere mică sau mijlocie înregistrată în baza Legii 31/1990 sau Legii 1/2005, cu sediul şi activitatea în România
 • are cel puţin un an calendaristic de la înfiinţare, la data înregistrării online a proiectului
 • codul CAEN pentru care se solicită finanţarea să fie autorizat în condiţiile legii cu minim 3 luni înainte de data înregistrării online a proiectului
 • ajutorul solicitat şi ajutoarele de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali consecutivi, inclusiv 2014, respectă regulile privind aceste ajutoare
 • nu înregistrează debite restante la bugetul consolidat de stat şi la bugetele locale, atât la sediul social, cât şi la toate punctele de lucru. Solicitanţii cu datorii eşalonate la plată nu sunt eligibili.
 • nu se află în dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, executare silită, închidere operaţională, insolvenţă, faliment sau suspendare temporară a activităţii.
 • nu este în dificultate
 • nu au fost emise decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, dacă s-au emis, decizia a fost executată
 • crează noi locuri de muncă, până la finalizarea investiţiei, şi pe o perioadă de minim 3 ani de la finalizarea investiţiei. Contractele de muncă vor fi incheiate cu persoane care nu au avut contracte individuale de muncă în ultimele 3 luni.
 • menţine locurile de muncă existente la data înregistrării online a proiectului
 • îndeplineşte condiţiile privind terenul şi/ sau clădirea/ clădirile în care se derulează proiectul

Sectoare/ situaţii neeligibile:

 • Pescuit şi acvacultură
 • Producţia primară de produse agricole
 • Transformarea şi comercializarea produselor agricole, în anumite condiţii
 • Activităţi de export
 • Sectorul cărbunelui
 • Achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri, acordate întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în numele terţilor
 • Întreprinderi în dificultate

Locaţia proiectului:

 • La sediul social sau la un punct de lucru legal înregistrat
 • Chiar dacă activitatea finanţată se realizează în afara sediului / punctului de lucru (în baza contractelor încheiate de firma beneficiară), proiectul trebuie să fie localizat la sediu sau la un punct de lucru, iar acesta să fie adecvat investiţiei

Cheltuieli eligibile
Active corporale:

 • Construcţii noi sau achiziţia de construcţii cu destinaţie industrială (hale de producţie), pentru învăţământ, ştiinţă, cultură şi artă, ocrotirea sănătăţii, asistenţă socială, cultura fizică şi agrement, prestarea altor servicii. Destinaţia construcţiei este direct legată de activitatea economică pentru care se solicită finanţarea.
 • Echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru
 • Aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare
 • Mijloace de transport neinmatriculabile pentru susţinerea activităţii întreprinderii (mijloace de transport care nu necesită înmatriculare, conform prevederilor legale în vigoare);
 • Echipamente IT (softurile aferente echipamentelor tehnologice şi echipamentelor IT sunt considerate cheltuieli eligibile doar în situaţia în care sunt incluse în valoarea echipamentelor şi sunt absolut necesare funcţionării acestora).

Nu sunt eligibile lucrările de modernizare, extindere, finalizare sau reabilitare a unei construcţii.

TVA este o cheltuială neeligibilă.

Conditii de finanţare:

Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este de 500 milioane lei, din care 250 milioane lei aferente anului fiscal 2014 şi 250 milioane lei aferente anului fiscal 2015.

Ajutoare financiare nerambursabile în valoare de maxim 100.000 euro, în procent de 90% din valoarea totală eligibilă a proiectului.
Finanţarea se face în regim de decontare a cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului.

La semnarea acordului de finanţare beneficiarii trebuie să prezinte dovezi certe privind capacitatea de cofinanţare de 10% din valoarea proiectului, respectiv prezentarea de: extras de cont care să demonstreze că beneficiarul dispune de suma necesară cofinanţării / contract/ linie de credit, emise de o instituţie financiară bancară din România, şi care vor acoperi cel puţin valoarea finanţării proprii a proiectului, respectiv procentul de cofinanţare din cheltuielile eligibile.

Dovada capacităţii de finanţare/ cofinanţare a proiectului va fi prezentată la sediul OTIMMC la momentul semnării acordului de finanţare de către părţi.

Depunerea şi evaluarea proiectului de investiţie:

 • Înregistrare online a proiectului, în perioada 15.01.2014, ora 10.00 – 24.01.2014, ora 20.00.
 • Punctajul proiectelor se va calcula în mod automat după înregistrarea online. Proiectele sub 60 de puncte sunt respinse.
 • După expirarea termenului de înscriere online, în termen de 1 zi lucrătoare se publică lista centralizată a solicitanţilor acceptaţi în vederea verificării de eligibilitate.
 • Admiterea la finanţare se face în ordinea punctajului obţinut, inclusiv cu aplicarea elementelor de departajare pentru punctajele egale.
 • Depunerea documentaţiei de finanţare se face în termen de 10 zile pentru acele proiecte care au obţinut „Scrisoarea de înştiinţare privind acceptarea la evaluarea administrativă”. Scrisoarea se emite în funcţie de punctajul obţinut şi în limita bugetului anual alocat schemei.

Punctarea proiectelor:

Proiectele vor fi punctate în baza unei grile care ţine cont de sectorul în care se încadrează proiectul. Pentru proiectele care au obţinut punctaj egal, diferenţierea se va face în funcţie de domeniul de activitate din care face parte codul CAEN, numărul de locuri de muncă nou-create, categoria IMM, locaţia de implementare a proiectului, valoarea profitului din exploatare obţinut în anul 2012 şi valoarea profitului net la finele 2013.

 • Încadrarea solicitantului:
 1. Microintreprinderi: 15 puncte;
 2. Întreprinderi mici: 10 puncte;
 3. Întreprinderi mijlocii: 5 puncte;
 • Sunt punctate mai bine proiectele care creează noi locuri de muncă, după cum urmează:
 1. Pentru un loc de muncă nou creat: 10 puncte;
 2. Pentru două locuri de muncă: 15 de puncte;
 3. Pentru 3 locuri de muncă: 20 de puncte;
 4. Pentru 4 locuri de muncă: 25 de puncte;
 5. Pentru 5 locuri de muncă: 30 de puncte;

Se acordă 5 puncte suplimentare celor care angajează tineri absolvenţi (începând cu promoţia 2013);

 • În funcţie de mediul în care activează IMM-ul solicitant:
 1. Mediul urban: 5 puncte
 2. Zona defavorizată: 10 puncte
 3. Mediul rural: 15 puncte
 • Sectorul de activitate:
 1. IMM-urile cu activităţi productive: 35 puncte;
 2. Cele din sectorul serviciilor/ sănătate/ asistenţă socială/ cultură/ artă: 20 puncte;
 3. Pentru sectorul învăţământ/ ştiinţă/ cercetare: 30 de puncte.

Punctajul minim pentru ca un proiect să fie aprobat este de 60 de puncte. Proiectele care îndeplinesc condiţiile de punctaj, însă nu primesc finanţare în această sesiune, vor fi păstrate într-o bază de date în perspectiva unei viitoare suplimentări a bugetului disponibil.

Documente

Hotărârea de Guvern 274 din 2013 206.94 KB 20.01.2014
Hotărârea de Guvern 623 din 2013 206.94 KB 20.01.2014
Ghid solicitant 16 decembrie 2013 675.00 KB 20.01.2014
Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

4°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic