Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Programul de dezvoltare şi modernizare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă - Comerţ 2013

Sprijinirea operatorilor economici prin facilitarea accesului la finanţare, creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator

Agenţia pentru Implementarea Proiectelor şi Programelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii (AIPIMM)

Beneficiari eligibili

 • IMM-uri
 • societăţi comerciale
 • societăţi cooperative

care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • sunt înregistrate conform legii şi sunt încadrate în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii
 • sunt persoane juridice (societăţi comerciale/ societăţi cooperative), care au ca obiect de activitate comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă (cod CAEN)
 • au cel puţin 1 an calendaristic de la înfiinţare la data completării on-line a planului de investiţii şi codul CAEN pentru care solicită finanţare este autorizat de cel puţin 3 luni
 • au obţinut profit din exploatare, în exerciţiul financiar precedent depunerii cererii de finanţare
 • au capital social integral privat
 • nu au datorii la bugetul general consolidat şi la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât şi pentru toate punctele de lucru
 • au o cifră de afaceri anuală netă de până la 50 milioane de euro, echivalent în lei, sau deţin active totale care nu depăşesc echivalentul în lei a 43 milioane de euro, la finele anului fiscal anterior
 • au un număr mediu anual de salariaţi mai mic de 250, în anul fiscal anterior
 • au sediul social, sunt înregistrate la Oficiul Registrului Comerţului şi îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României
 • nu sunt în stare de dizolvare, reorganizare judiciară, lichidare, insolvenţă, faliment, executare silită, închidere operaţională sau suspendare temporară a activităţii
 • nu sunt în dificultate, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004
 • au obţinut cel puţin 50 puncte în urma completării on-line a planului de investiţii
 • nu au fost subiectul unei decizii a Comisiei Europene sau a OTIMMC de recuperare a unui ajutor de stat sau, în cazul în care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executată şi creanţa integral recuperată
 • nu au primit un ajutor ilegal, în conformitate cu prevederile "Liniilor directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea şi restructurarea întreprinderilor aflate în dificultate", publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 244/2004

Nu pot beneficia de AFN în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali consecutivi (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Beneficiarii sunt obligaţi pentru o perioadă de minimum 3 ani începând cu anul următor acordării de AFN, să menţină investiţia pentru care primesc AFN în cadrul Programului în mediul declarat în planul de investiţii (rural sau urban), să nu aplice amortizare accelerată pentru activele achiziţionate în cadrul programului şi să păstreze locurile de muncă create prin program conform numărului de locuri de muncă pentru care a primit punctaj în planul de investiţii. În caz contrar, ajutorul acordat se recuperează.

Obiectiv

Sprijinirea operatorilor economici, societăţi comerciale şi societăţi cooperative, prin facilitarea accesului la finanţare, în scopul îmbunătăţirii performanţelor economice şi tehnice ale operatorilor economici, urmărind adaptarea la cerinţele determinate de statutul României ca stat membru al Uniunii Europene, prin creşterea nivelului de competitivitate, crearea şi menţinerea locurilor de muncă, sporirea protecţiei consumatorilor şi securităţii alimentare.

Programul urmăreşte

 • întărirea capacităţii operatorilor economici de promovare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • dezvoltarea şi modernizarea activităţii comercianţilor şi prestatorilor de servicii de piaţă

Activităţi eligibile

Ajutorul de stat se acordă pentru următoarele categorii de activităţi/ cheltuieli eligibile:

 • achiziţionarea de echipamente IT tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă / copiator / multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio-video, etc.)
 • achiziţionarea de cititoare pentru cod de bare
 • achiziţionarea de cântare electronice cu / fără printer pentru etichetare
 • achiziţionarea de aparate de marcat electronice fiscale
 • achiziţionarea de echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusiv software-ul aferent, aparate şi instalaţii de măsurare, control şi reglare necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare
 • achiziţionarea de electro şi motostivuitoare
 • investiţiile în active necorporale referitoare la brevete, licenţe, mărci comerciale şi alte drepturi şi active similare (francize), etichetare ecologică, software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă
 • achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale (conform HG nr. 2139/ 2004)
 • achiziţionarea de spaţii comerciale de comerţ sau prestări servicii în legătură directă cu activităţile codului CAEN pe care se accesează programul
 • achiziţionarea de mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz transport persoane
 • certificarea unui sistem de management al calităţii / mediului / sănătăţii şi securităţii ocupaţionale/ siguranţei alimentelor
 • realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate
 • achiziţionarea de instalaţii / echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
 • promovarea on-line a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare pe suport hârtie şi pe suport electronic
 • participarea la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesională / specializare / perfecţionare profesională
 • consultanţă pentru obţinerea finanţării în cadrul prezentului program

Buget disponibil pentru anul bugetar 2013 este de 17.000.000 lei

Valoarea maximă a finanţării acordate

 • maximum: 80% pentru microîntreprinderi
 • 70% pentru întreprinderi mici
 • 60% pentru întreprinderi mijlocii

din valoarea totală a cheltuielilor eligibile efectuate (exclusiv TVA), dar nu mai mult de 80.000 lei pentru fiecare beneficiar

Aplicaţia de înscriere este disponibilă începând cu 15.07.2013 ora 10.00.

Termen de depunere

25 iulie 2013

Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de investiţii în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

 

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

5°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic