Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Programul pentru dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor şi facilitarea accesului acestora la finanţare - START

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator:

Guvernul României

Obiectiv:

Încurajează şi stimulează înfiinţarea şi dezvoltarea întreprinderilor mici şi mijlocii, îmbunătăţirea performanţelor economice ale celor existente, creşterea potenţialului de accesare a surselor de finanţare şi dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale întreprinzătorilor în scopul implicării acestora în structuri economice private.

Programul START este o schemă de ajutor de minimis.

Solicitanţi eligibili

  • societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii), înfiinţate conform legii în urmă cu cel mult doi ani, cu capital privat şi fără dificultăţi financiare sau datorii la bugetul de stat; nu au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori şi nu au asociaţi, acţionari sau administratori care deţin sau au deţinut calitatea de asociaţi/acţionari/administratori ai altor societăţi comerciale care au beneficiat de alocaţie financiară nerambursabilă în cadrul Programului în anii anteriori. Asociaţii, acţionarii sau administratorii care deţin mai multe societăţi comerciale nu pot aplica în cadrul prezentului program decât cu o singură societate comercială.

Nu pot beneficia de Alocaţii Financiare Nerambursabile în cadrul Programului operatorii economici care au primit, cumulat pe parcursul ultimilor 3 ani fiscali (2 ani fiscali precedenţi şi anul fiscal în curs), ajutoare de minimis (fie din surse publice naţionale, fie din surse comunitare) în valoare totală de 200.000 euro, echivalentul în lei. Operatorii economici care vor depăşi acest prag prin însumarea Alocaţiei Financiare Nerambursabile acordate prin Program cu alte ajutoare de minimis primite în ultimii 3 ani fiscali pot beneficia de finanţare numai până la atingerea plafonului de 200.000 euro, echivalentul în lei.

Cheltuieli eligibile

Obiectul finanţării trebuie să se încadreze în una sau mai multe din categoriile eligibile:
a) Echipamente tehnologice – maşini, utilaje şi instalaţii de lucru – inclusive software-ul aferent, necesare desfăşurării activităţilor pentru care a solicitat finanţare, cu excepţia jocurilor de noroc mecanice, electrice, electronice, meselor de biliard, instrumentelor şi automatelor muzicale;
b) Aparate şi instalaţii de măsură, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cântare electronice cu/ fără printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale;
c) Mijloace de transport marfă (autoutilitare din categoria N1, N2, N3) sau microbuz pentru transport persoane, în strictă legătură cu activitatea/ activităţile pe care s-a accesat programul;
d) Investiţiile în active necorporale referitoare la brevete de inventie, mărci de produse si servicii (francize, etichetare ecologica, licente), software pentru comerţul on-line, software-uri necesare desfăşurării activităţii pentru care se solicită finanţare;
e) Echipamente IT – tehnică de calcul (tip PC, format din: unitate centrală, server, monitor, imprimantă/ copiator/ multifuncţională, inclusiv sisteme portabile, licenţe necesare desfăşurării activităţii, sisteme audio – video, etc.); Nu se pot achiziţiona mai multe echipamente IT, din fiecare tip, decât numărul total de angajaţi după implementarea investiţiei cu componentă nerambursabilă cu excepţia activităţilor care necesită acest lucru (Ex: Internet café, instruire în domeniul calculatoarelor, etc.)
f) Achiziţionarea de spaţii de lucru, spaţii de producţie şi spaţii pentru prestări servicii şi comerţ (clădiri, hale de producţie, spaţii amenajate pentru activităţi de prestări servicii şi comerţ, inclusiv din elemente prefabricate). Activele din cadrul acestei categorii nu trebuie să aibă destinaţie locativă, trebuie să fie puse în funcţiune la locul implementării proiectului, la momentul decontului;
g) Achiziţionarea de bunuri prevăzute la subgrupele 3.1 mobilier, 3.2 Aparatură birotică şi 3.3 sisteme de protecţie a valorilor umane şi materiale, conform H.G. nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, cu completările şi modificările ulterioare;
h) Realizarea unui site pentru prezentarea activităţii solicitantului şi a produselor sau serviciilor promovate (inclusiv cheltuieli înregistrare domeniu, fără hosting), pentru operatorii economici care nu deţin alt site şi care trebuie să fie funcţional la data depunerii cererii de eliberare a AFN, in limita maxima a 10000 lei;
i) Achiziţionarea de instalaţii/ echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, precum şi sisteme care utilizează surse regenerabile de energie pentru eficientizarea activităţilor pentru care a solicitat finanţare;
j) Cursuri de dezvoltare a abilităţilor antreprenoriale – pentru asociatul/ administratorul societăţii aplicante, curs organizat de către un organism autorizat recunoscut de educaţie antreprenorială în limita a maxim 4500 lei. Furnizorii de servicii de instruire eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de instruire autorizate care vor prezenta documente justificative privind calificarea persoanelor ce realizează instruirea în domeniul respectiv;
k) Promovarea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de materiale tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai puţin promovarea si consultanţa;
l) Consultanţă pentru întocmirea documentaţiei în vederea obţinerii finanţării în cadrul prezentului program şi implementarea proiectului (nu mai mult de 5% din valoarea eligibilă/ decontată a proiectului mai putin consultanta). Furnizorii de servicii de consultanţă eligibili în cadrul Programului pot fi numai organizaţii furnizoare de consultanţă autorizate, având ca activitate autorizată a fi desfăşurată una dintre activităţile incluse în cod CAEN clasa 70.

Condiţii de finanţare

Bugetul alocat Programului pentru anul bugetar 2014, pentru acordarea de alocaţii financiare nerambursabile este de 13.000.000 lei.
Prin implementarea programului în anul 2014 se estimează acordarea de ajutor de minimis unui număr de minim 130 de beneficiari.

Prin Program se finanţează implementarea Planurilor de Afaceri, în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute, în următoarele condiţii:

  • Alocaţie Financiară Nerambursabilă – maxim 80% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului, dar nu mai mult de 100.000 lei/ beneficiar;
  • Contribuţie proprie – minim 20% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului.

Termen – limită

În vederea înscrierii în cadrul Programului, operatorul economic va completa şi transmite on-line planul de afaceri începând cu 17.03.2014, ora 10.00 a primei zile de înscriere până la 26.03.2014, ora 20.00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
Înscrierea în program, solicitarea acordului de principiu pentru finanţare şi completarea planului de afaceri în vederea obţinerii finanţării se fac on-line pe site-ul www.aippimm.ro.

Documente

Procedura START 2014 188.50 KB 27.02.2014
Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

4°C

acum
vânt 14 kmh din SSE
vizibilitate 10 km

5°C

max

4°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic