Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Protecția datelor cu caracter personal

Angajamentul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigatie si Agricultura Constanta (CCINA) cu privire la protecţia datelor cu caracter personal

Încrederea dumneavoastră în serviciile și personalul nostru este una din principalele noastre preocupări. În acest, pentru a va furniza cea mai bună experienţă posibilă, ne concentrăm pe continua îmbunătăţire în întreaga noastră activitate.

CCINA cunoaște importanța datelor dumneavoastră personale și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în cadrul prezentelor Termeni şi Condiţii.

CCINA este organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din jud. Constanta, urmărind promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă, şi este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România.

CCINA respectă confidenţialitatea tuturor clienţilor şi confidenţialitatea tuturor vizitatorilor website-urilor noastre şi va trata / prelucra datele personale cu mare atenţie, în condiţii tehnice şi organizatorice de securitate adecvată.

CCINA prelucrează datele cu caracter personal primite direct de la dumneavoastră, în calitate de persoane vizate, sau indirect cu ocazia derulării raporturilor comerciale / contractuale şi/sau participării la târgurile / evenimentele organizate de către CCINA şi / sau în incinta CCINA.

Datele cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul / acceptul dumneavoastră, daca sunt oferite cu bună ştiinţă, de buna voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea CCINA, de exemplu prin unul din formularele on-line utilizate, respectiv formularul de contact online, formularul de comandă servicii online etc., prin abonarea la newslettere (bineînţeles, doar după ce aţi optat să primiţi aceste newslettere), participarea la tombole şi concursuri, prin completarea datelor în formularul de înregistrare cont pe un website CCINA etc.

Utilizarea acestui website dar şi a altor website-uri CCINA de către dumneavoastră se supune prezentelor prevederi şi Condiţiilor generale ale CCINA.

Dacă nu sunteţi de acord cu oricare dintre termenii prezentelor termeni şi condiţii nu utilizaţi niciunul dintre website-urile noastre sau nu ne furnizaţi datele dvs. personale. Este posibil ca anumite servicii să fie condiţionate de furnizarea datelor dvs. personale.

CCINA nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea masurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.

Ce date cu caracter personal prelucrează CCINA?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni, care se efectuează asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi: colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, blocarea, ștergerea, distrugerea, arhivarea.

Pentru a accesa website-urile CCINA, nu este nevoie sa ne furnizaţi niciun fel de date cu caracter personal.

În vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi în vederea aplicării prevederilor legale, inclusiv cele privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE), CCINA vă poate solicita anumite date cu caracter personal.

În acest sens, CCINA va prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, telefon / fax, adresa de domiciliu / reședință, e-mail, profesie, loc de muncă, adresa IP, etc.

Cine sunt persoanele vizate?

Persoanele (vizate) ale căror date pot fi prelucrate de către CCINA, exclusiv în scopurile mai jos menţionate sunt:

 • Clienţii persoane fizice ai CCINA (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţii / împuterniciţii ai acestora, legali sau convenţionali
 • Reprezentanţii / împuterniciţii / persoanele de contact de afaceri (parteneri de afaceri / contractuali, expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, furnizori, prestatori de servicii, locatari etc. - actuali, foşti sau potenţiali) şi ai instituţiilor / autorităţilor publice.

Consecinţele refuzului furnizării datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, sunteţi obligaţi să furnizaţi date complete, actualizate şi corecte.

Pentru a vă putea oferi anumite servicii specifice activităţii CCINA, se vor solicita datele cu caracter personal necesare prestării respectivelor servicii, iar refuzul de a furniza astfel de date poate determina imposibilitatea furnizării serviciilor CCINA.

Atunci când achiziţionaţi un serviciu furnizat de CCINA, precum şi atunci când participaţi la târgurile / evenimentele / manifestările expoziţionale organizate de CCINA, vom colecta date personale în legătură cu prestarea respectivelor servicii. Totodată, în calitate de vizitator al imobilului CCINA, vom colecta date cu caracter personal (imagine, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video etc.) în vederea îndeplinirii obligaţiilor legale şi desfăşurării activităţii curente (interes legitim).

Prin citirea prezentelor prevederi, şi / sau semnarea oricărui document prin care sunt furnizate date personale către CCINA, ori prin furnizarea datelor personale în vederea accesării serviciilor CCINA, persoanele vizate sunt informate şi / sau îşi exprimă în mod expres consimţământul (îşi dau acordul) cu privire la prelucrarea datelor personale în conformitate cu dispoziţiile legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar-UE).

În cazul în care prelucrarea datelor nu mai este necesară pentru oferirea unui serviciu, pentru îndeplinirea unei obligaţii legale, şi nici nu este justificată de un interes legitim al CCINA persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau îşi pot retrage consimţământul dat anterior, refuzul urmând să producă efecte pentru viitor. Spre exemplu, Persoanele vizate îşi pot retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor în scop de marketing direct, oricând şi fără să fie necesar să indice un motiv. Ulterior soluţionării cererii de retragere a consimţământului, persoana vizată nu va mai primi informări comerciale cu privire la evenimentele / târgurile / serviciile oferite de CCINA.

Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal?

 • Îndeplinirea atribuţiilor legale ale CCINA si informarea cu privire la actiunile organizate de CCINA
 • Organizarea de târguri, expoziţii, saloane şi alte manifestări / evenimente specializate
 • Derularea activităţii comerciale / contractuale a CCINA
 • Facturarea şi încasarea valorii serviciilor oferite de CCINA
 • Marketing, promovare, reclamă, publicitate, concursuri, loterii publicitare, inclusiv transmiterea de oferte comerciale generale sau personalizate; dezvoltarea şi îmbunătăţirea serviciilor
 • Management operaţional
 • Gestionarea relaţiilor cu clienţii; comunicarea comercială cu clienţii / furnizorii prin orice mijloc de comunicare
 • Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente
 • Comunicarea cu organismele / autorităţile / instituţiile publice sau de interes public
 • Activităţi de audit şi control / supraveghere
 • Arhivare, scopuri statistice
 • Colectare debite / Recuperare debite restante
 • Soluţionarea disputelor şi litigiilor, punerea în executare a unor hotărâri judecătoreşti, arbitrale, ordine judecătoreşti etc.

CCINA va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi (cu excepţia organizatorilor / co-organizatorilor unor evenimente organizate de CCINA şi sau în incinta CCINA şi / sau partenerilor de afaceri, aşa cum este aceasta situaţie descrisă mai jos) fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele persoane, după cum urmează:

 • Clienţi persoane fizice ai CCINA (actuali, foşti sau potenţiali), vizitatori, public larg, reprezentanţi / împuterniciţii acestora, legali sau convenţionali (pentru scopul derulării raporturilor comerciale/contractuale)
 • Expozanţi, co-expozanţi, organizatori, co-organizatori, locatari, furnizori, prestatori şi alte entităţi juridice-parteneri de afaceri / contractuali ai CCINA, autorităţi / instituţii publice

Destinatarii (alţii decât persoanele vizate) datelor pot fi:

 • Autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi judecătoreşti, politie, parchet (în limitele prevederilor legale şi / sau ca urmare a unor cereri expres formulate), societăţi bancare, executori judecătoreşti, societăţi de asigurare şi reasigurare, organizaţii de cercetare a pieţei (scop statistic) etc.

Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CCINA şi nu vor fi furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document.

Prelucrarea datelor cu caracter personal in scop promoţional (marketing)

Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate (cum ar fi: nume şi prenume, adresa de e-mail, nr. fax, nr. telefon mobil / fix) vor putea fi prelucrate de CCINA cu respectarea drepturilor acestora, în special a dreptului de informare şi opoziţie, în următoarele scopuri: marketing (inclusiv marketing direct), concursuri, loterii publicitare, efectuarea de comunicări comerciale pentru serviciile CCINA, inclusiv cele dezvoltate împreună cu un partener CCINA prin orice mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicaţii electronice. Datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate vor putea fi folosite în scop promoţional (marketing) şi pentru produsele sau serviciile altor parteneri ai CCINA, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate.

În cazul în care CCINA intenţionează să utilizeze datele dumneavoastră în scopuri de marketing direct, (după ce persoanele vizata au optat în acest sens) persoanele vizate vor fi informate în prealabil. Persoanele vizate îşi pot exercita dreptul de prevenire a unei asemenea prelucrări prin selectarea casetelor adecvate din formularele / documentele utilizate pentru colectarea datelor cu caracter personal.

Indiferent de situaţie, în cazul în care veţi dori ca datele cu caracter personal să înceteze a mai fi prelucrate de CCINA, ne puteţi solicita în mod expres încetarea oricărei prelucrări de date din partea noastră. Totodată, atunci când veţi dori să nu mai primiţi newslettere sau materiale informative din partea CCINA, va puteţi dezabona folosind butonul "Dezabonare" sau „Unsubscribe”.

În relaţia cu CCINA, dumneavoastră, beneficiaţi conform prevederilor legale aplicabile de următoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal

În vederea realizării scopului menţionat, CCINA va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de desfăşurare a activităţilor CCINA, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CCINA prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizată sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CCINA pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale CCINA şi / sau vor fi distruse.

Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră?

În vederea realizării scopului menţionat, CCINA va prelucra datele cu caracter personal pe toata perioada de îndeplinire a atribuţiilor, până în momentul în care persoana vizată, sau reprezentantul legal, va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere (cu excepţia situaţiei în care CCINA prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă persoana vizata sau reprezentantul legal al acesteia nu va manifesta dreptul de opoziţie / de ştergere, conform legii, aceste date vor fi arhivate de către CCINA pe durata de timp prevăzută în procedurile interne CCINA si / sau vor fi distruse.

Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate.

Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. În timp ce CCINA depune toate eforturile în privinţa protejării datelor personale, nu poate fi garantată în mod absolut securitatea datelor transmise către website-urile CCINA. Orice transmisie de date se face pe riscul persoanelor vizate. Odată ce sunt primite date personale, CCINA utilizează proceduri şi măsuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale.

Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene

Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face numai în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestora.

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Prin citirea acestui document, Persoanele vizate au fost informate cu privire la drepturile de care beneficiază, conform prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat. Totodată, atunci când prelucrarea se realizează pe consimţământ, persoanele vizate au dreptul, de a-şi retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată CCINA, în condiţiile legislaţiei aplicabile, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor personale în scop de marketing direct, utilizând, dacă este cazul, funcţia de dezabonare inclusă în materialele de marketing.

Pentru celelalte scopuri, persoanele vizate au dreptul de a se opune, în orice moment, în mod gratuit, ca datele cu caracter personal pe care le furnizează către CCINA să facă obiectul unei prelucrări, cu menţionarea datelor şi scopului avute în vedere, numai pentru motive întemeiate şi legitime, legate de situaţia sa particulară, cu excepţia cazurilor în care CCINA demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. În caz de opoziţie nejustificată, CCINA este îndreptăţită să prelucreze în continuare datele în cauză.

Prin citirea acestui document persoanele vizate au luat la cunoştinţă şi înţeleg faptul că datele cu caracter personal furnizate către CCINA constituie elemente determinante pentru accesarea serviciilor oferite de CCINA şi / sau derularea activităţii comerciale / contractuale.

În cazul în care, persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită drepturile menţionate mai sus, în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauză caracterului lor repetitiv, CCINA poate:

 • fie să perceapă o taxa rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea masurilor solicitate
 • fie sa refuze să dea curs cererii

De asemenea, în cazul în care persoanele vizate, direct sau prin reprezentant, îşi exercită dreptul de opoziţie în mod vădit nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului lor repetitiv, CCINA este îndreptăţită să considere Contractul încheiat cu Clientul CCINA de drept reziliat, fără nicio alta formalitate sau intervenţie a instanţelor judecătoreşti, cu excepţia unei notificări prealabile.

Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa responsabilului cu protecţia datelor din cadrul CCINA cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: dpo@ccina.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: Constanta, B-dul. Alexandru Lapusneanu nr. 185A, jud. Constanta. Cererii i se va anexa o copie lizibila a actului de identitate al semnatarului.

De asemenea, persoanelor vizate le este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciara.

Aceste prevederi pot suferi modificări / actualizări ocazionale. Vă recomandăm să verificaţi la fiecare utilizare a website-urilor CCINA prezentele prevederi, pentru a fi tot timpul informaţi în legătură cu acestea. Prin accesarea website-urilor CCINA sau utilizarea serviciilor CCINA prin intermediul website-urilor menţionate, ulterior modificărilor, se vor considera acceptate, noile prevederi.

Enterprise Europe Network

Constanţa 25/06

24°C

acum
vânt 14 kmh din ESE
vizibilitate 10 km

23°C

max

20°C

min

24°C

max

19°C

min

emis înCurs valutar BNR 21/06

EUR
4.9771
0.00%
GBP
5.8883
-0.11%
USD
4.6535
+0.28%
IFR
4.9764
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00

Partener

BCR
Biroul Unic