Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
PNDR: Măsura 121 - Modernizarea exploataţiilor agricole

Realizarea de construcţii noi şi / sau modernizarea construcţiilor agricole existente şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Termenul de depunere al proiectelor a expirat

Finanţator

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivele programului

Creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice

 1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile
 2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare
 3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite
 4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiectivele operaţionale

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi / sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Solicitanţi eligibili

 • persoană fizică
 • persoană fizică autorizată
 • întreprinderi individuale
 • întreprinderi familiale
 • societate în nume colectiv – SNC
 • societate în comandită simplă – SCS
 • societate pe acţiuni – SA
 • societate în comandită pe acţiuni – SCA
 • societate cu răspundere limitată – SRL
 • societate comercială cu capital privat
 • societate agricolă
 • societate cooperativă agricolă
 • grup de producători, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri
 • cooperativa agricolă, doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri

Solicitantul trebuie să mai îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat
 • capitalul / acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România, cât şi mixt sau integral străin
 • să acţioneze în nume propriu
 • să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului

Activităţi eligibile

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi / sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Construirea şi / sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor
 2. Construirea şi / sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ
 3. Construirea şi / sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.
 4. Construirea şi / sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu
 5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ
 6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ
 7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare / reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă
 8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni
 9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori
 10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei
 11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă
 12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol
 13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, racier, etc.
 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberararea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor)
 15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică
 16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime / mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele: autocisterne, autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare), autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate), mijloace de transport animale, mijloace de transport albine.
Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Condiţii de finanţare

În cadrul sesiunii de depunere a proiectelor din perioada 2013, alocarea financiară se va face distinct pentru:

 • Sectorul vegetal 16.000.000 euro
 • Sectorul zootehnic 24.000.000 euro
 • Pentru beneficiarii Măsurii 141 "Sprijinirea exploataţiilor agricole de semi‐subzistenţă" care au semnat decizia de finanţare 10.000.000 euro

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40% – 75% (pentru perioada 2010 – 2013) din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

Plafonul minim acceptat pentru un proiect finanţat prin Măsura 121 este de 5.000 de euro, această sumă reprezentând valoarea totală eligibilă a proiectului.

I. Pentru proiectele care nu includ investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile şi nu sunt forme asociative

Pentru toate proiectele depuse în cadrul Măsurii 121 pentru sectorul zootehnic, sectorul vegetal sau de către beneficiarii Măsurii 141, valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% (reprezentând 50.000 euro).

Pentru aceste sectoare sprijinul nerambursabil se va putea majora cu:

 • 10% ‐ pentru investiţiile realizate de tinerii agricultori cu vârsta sub 40 ani, la data depunerii Cererii de Finanţare
 • 10% ‐ pentru investiţiile realizate de agricultorii din zonele montane cu handicap natural, în zone cu handicap natural şi în arii naturale protejate încadrate în reţeaua Natura 2000
 • 10% ‐ pentru investiţiile având drept scop implementarea noilor provocări prin următoarele tipuri de operaţiuni: "îmbunătăţirea eficienţei utilizării şi depozitării îngrăşămintelor cu azotat", "instalaţii pentru tratamentul apelor reziduale în exploataţii agricole şi în cadrul proceselor de prelucrare şi comercializare". Această majorare se aplică exclusiv la partea din proiect destinată investiţiilor în aceste două tipuri de operaţiuni.

II. Pentru proiectele care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile

Pentru toate proiectele depuse din sectorul zootehnic sau vegetal care includ şi investiţii pentru producerea şi utilizarea energiei regenerabile valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu va depăşi 125.000 euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de maxim 40% reprezentând 50.000 euro, fără majorări pentru investiţiile descrise la punctul I.

III. Pentru forma asociativă

Valoarea maximă eligibilă va fi de 125.000. euro, iar ponderea sprijinului nerambursabil va fi de 40% reprezentând 50.000 euro pentru proiectele care aparţin unei forme asociative şi care deservesc majoritatea membrilor acesteia (jumătate plus unul din membri).
Ponderea sprijinului nerambursabil de 40% nu va fi majorat pentru investiţiile descrise la punctul I.

Termen limită

Termen de depunere: 30 august 2013, ora 12:00

Cererea de Finanţare, în original şi copie, împreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului.

Enterprise Europe Network

Constanţa 03/03

2°C

acum
vânt 18 kmh din S
vizibilitate 7 km

4°C

max

3°C

min

11°C

max

4°C

min

emis înCurs valutar BNR 03/03

EUR
4.8768
+0.04%
GBP
5.6412
+0.15%
USD
4.0341
-0.48%
IFR
4.8748
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic