Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

Servicii:
Finanţarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor - Măsura 121 "Modernizarea exploataţiilor agricole"

Finanţator:

Uniunea Europeană şi Guvernul României

Obiectivele programului:

Obiectiv general – creşterea competitivităţii sectorului agricol printr-o utilizare mai bună a resurselor umane şi a factorilor de producţie şi îndeplinirea standardelor naţionale şi a standardelor comunitare.

Obiectivele specifice:

 1. Introducerea şi dezvoltarea de tehnologii şi procedee noi, diversificarea producţiei, ajustarea profilului, nivelului şi calităţii producţiei la cerinţele pieţei, inclusiv a celei ecologice, precum şi producerea şi utilizarea energiei din surse regenerabile;
 2. Adaptarea exploataţiilor la standardele comunitare;
 3. Creşterea veniturilor exploataţiilor agricole sprijinite;
 4. Sprijinirea membrilor grupurilor de producători sau ai altor forme asociative în vederea încurajării fenomenului de asociere.

Obiectivele operaţionale:

Promovarea investiţiilor în exploataţiile agricole din sectorul vegetal şi de creştere a animalelor pentru realizarea de construcţii noi şi/ sau modernizarea construcţiilor agricole existente din cadrul acestora şi a utilităţilor aferente, achiziţionarea de maşini şi utilaje noi, înfiinţarea de plantaţii etc.

Solicitanţi eligibili:

 • Persoană fizică;
 • Persoană fizică autorizată (înfiinţată în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
 • Întreprinderi individuale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
 • Întreprinderi familiale (înfiinţate în baza OUG nr. 44/16 aprilie 2008);
 • Societate în nume colectiv – SNC (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită simplă – SCS (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate pe acţiuni – SA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate în comandită pe acţiuni – SCA (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate cu răspundere limitată – SRL (înfiinţată în baza Legii nr. 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate comercială cu capital privat (înfiinţată în baza Legii nr. 15/1990, cu modificările şi completările ulterioare);
 • Societate agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 36/ 1991);
 • Societate cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 1/2005);
 • Cooperativă agricolă (înfiinţată în baza Legii nr. 566/2004), doar cu condiţia ca investiţiile realizate să deservească interesele propriilor membri.

Solicitantul trebuie să mai îndeplinească următoarele condiţii:

 • să fie persoană fizică sau juridică română cu capital privat;
 • capitalul/ acţionariatul solicitantului eligibil poate fi atât integral din România, cât şi mixt sau integral străin;
 • să acţioneze în nume propriu;
 • să asigure surse financiare stabile şi suficiente pe tot parcursul implementării proiectului.

Activităţi eligibile:

Fondurile nerambursabile vor fi acordate beneficiarilor eligibili pentru investiţii corporale şi/ sau necorporale, conform următoarei liste indicative a cheltuielilor eligibile:

 1. Construirea şi/ sau modernizarea clădirilor utilizate pentru producţia agricolă la nivel de fermă, incluzând investiţiile pentru respectarea standardelor comunitare şi pe cele pentru protecţia mediului şi depozitarea îngrăşămintelor;
 2. Construirea şi/ sau modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol, inclusiv utilităţi şi racorduri identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 3. Construirea şi/ sau modernizarea fermelor de taurine pentru producţia de lapte, ca de exemplu: echipamente pentru producerea de furaje, instalaţii de muls, linii tehnologice de prelucrare şi ambalare a produselor, dotări tehnice în scopul asigurării controlului calităţii la nivel de fermă etc.;
 4. Construirea şi/ sau modernizarea serelor, inclusiv a centralelor termice şi instalaţiilor de irigat, asigurarea utilităţilor în vederea respectării condiţiilor de mediu;
 5. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de tractoare noi, combine de recoltat, maşini, utilaje, instalaţii, echipamente şi accesorii, echipamente şi software specializate, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 6. Achiziţionarea sau achiziţionarea în leasing de noi mijloace de transport specializate, necesare activităţii de producţie, identificate ca necesare prin Studiul de Fezabilitate sau Memoriul Justificativ;
 7. Înlocuirea plantaţiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfârşitul ciclului biologic de producţie (minim 40 ani) şi care nu sunt incluse în sistemul de restructurare/ reconversie al plantaţiilor de viţă-de-vie sprijinit prin FEGA în cadrul OCP vin şi înfiinţarea plantaţiilor pentru struguri de masă;
 8. Înfiinţarea plantaţiilor de pomi, arbuşti fructiferi şi căpşuni;
 9. Înfiinţarea pepinierelor de viţă de vie, pomi fructiferi şi arbuşti, alţi arbori;
 10. Investiţii pentru producerea şi utilizarea durabilă a energiei din surse regenerabile în cadrul fermei;
 11. Investiţii pentru înfiinţarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de producţie scurt şi regenerare pe cale vegetativă, în scopul producerii de energie regenerabilă;
 12. Investiţii în apicultură, cu excepţia celor realizate prin Programul Naţional Apicol;
 13. Investiţii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzând echipamente pentru vânzarea acestora, inclusiv depozitare, răcire etc.;
 14. Costurile generale ale proiectului, conform articolului nr. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1974/2006, cum ar fi: taxe pentru arhitecţi, ingineri şi consultanţi, studii de fezabilitate, taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor necesare implementării proiectelor, aşa cum sunt ele menţionate în legislaţia naţională, achiziţionarea de patente şi licenţe (maxim 8% din valoarea totală eligibilă a proiectului, dacă proiectul prevede şi construcţii şi maxim 3% în cazul în care proiectul nu prevede realizarea construcţiilor);
 15. Investiţii necesare adaptării exploataţiilor pentru agricultura ecologică;
 16. Investiţiile necesare realizării conformităţii cu standardele comunitare.

Vor fi considerate cheltuieli eligibile, mijloacele de transport specializate care transportă numai un anumit tip de materii prime/ mărfuri adecvate activităţii descrise în proiect, următoarele:

 • Autocisterne,
 • Autoizoterme (prevăzute cu izolaţie termică a pereţilor, dar fără agregat frigorific, fiind folosite pentru transportul mărfurilor alimentare),
 • Autoizoterme cu frig (transport produse perisabile sau cu temperaturi controlate),
 • Mijloace de transport animale,
 • Mijloace de transport albine.

Cheltuielile cu orice alt mijloc de transport nu sunt considerate eligibile.

Condiţii de finanţare

Fondurile disponibile sunt de 150.000.000 euro. În cadrul acestei sesiuni de depunere a proiectelor, alocarea financiară se va face distinct pentru:

 • Sectorul vegetal: 50 milioane Euro, din care:
 • Achiziţii de utilaje ‐ 40 milioane Euro;
 • Proiecte cu construcţii montaj: 10 milioane Euro.
 • Sectorul zootehnic: 50 milioane Euro, din care:
 • Achiziţii de utilaje ‐ 10 milioane Euro;
 • Proiecte cu construcţii montaj: 40 milioane Euro.

Îndeplinirea standardelor pentru sectorul zootehnic: 15 milioane Euro, pentru implementarea standardelor pentru lapte crud.
În cazul în care alocarea separată destinată proiectelor care vizează unul din sectoare nu se va consuma, aceasta va fi utilizată pentru finanţarea proiectelor care vizează alte tipuri de investiţii, conform aprobării M.A.D.R.

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de:

Prin Măsura 121 se acordă fonduri nerambursabile în proporţie de 40%–70% din valoarea eligibilă a proiectului, fondurile reprezentând cofinanţarea publică, la care trebuie să se adauge contribuţia privată.

 • 125.000 euro pentru fermele de familie;
 • 2.000.000 euro pentru îndeplinirea standardelor;
 • 2.000.000 euro pentru construcţii-montaj, din sectorul zootehnic;
 • 1.000.000 euro pentru construcţii-montaj, din sectorul vegetal;
 • 1.000.000 euro pentru achiziţii de utilaje (echipamente), din sectorul zootehnic;
 • 700.000 euro pentru achiziţii de utilaje, din sectorul vegetal.

Termen-limită

Proiectele se depun în perioada 20 mai – 18 iulie 2014.

Originalul şi o copie a Cererii de Finanţare, impreună cu formatul electronic (CD) şi cu documentele în original (pentru care a ataşat copii) se depun la Oficiul Judeţean de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (OJPDRP) al judeţului unde are loc implementarea proiectului.

Enterprise Europe Network

Constanţa 26/02

5°C

acum
vânt 11 kmh din VSV
vizibilitate 1 km

13°C

max

6°C

min

11°C

max

6°C

min

emis înCurs valutar BNR 25/02

EUR
4.8725
-0.04%
GBP
5.6427
-0.51%
USD
3.9845
-0.64%
IFR
4.8761
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic