Login Creaţi un cont Recuperaţi parola
Expolitoral turism

În atenția agenților economici din Ucraina!

22.03.2022

To all companies and economic entities in Ukraine ВСІМ КОМПАНІЯМ ТА СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

În contextul actual, generat de conflictul militar recent dintre Federația Rusă și Ucraina, Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a deschis un punct de informare și asistență unde cetățenii ucrainieni care doresc să își relocheze afacerile și să continue activitățile economice au posibilitatea de a primi informații referitoare la înființarea unei societăți in județul Constanța.

Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța asigură servicii complete pentru afacerea ta:

 • îndrumare în ceea ce privește alegerea formei de organizare potrivite fiecărei afaceri, înmatricularea societății la Oficiul Registrului Comerțului și obținerea actelor necesare funcționării;
 • identificarea unui sediu social, fie că este fizic sau doar destinat primirii corespondenței nu mai constituie acum o problemă, întrucât se poate stabili și declara la sediul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța;
 • obținerea de certificate de origine pentru mărfurile exportate
 • obținerea de avize de forță majoră;
 • participarea la târguri, în funcție de activitatea desfășurată;

De asemenea, în colaborare cu partenerii noștri din județ, vă punem la dispoziție servicii conexe, astfel:

 • implemetare de soluții și consultanță IT: servicii integrate de ERP, CRM, soluții de arhivare și managementul documentelor, găzduire web;
 • servicii de fiscalitate (financiar-contabilitate);
 • identificare de spații comerciale (real estate);
 • managementul calității și certificări ISO;
 • servicii de traduceri.

Date de contact:

 • e-mail: office@ccina.ro, telefon: 0241.619.854.
 • adresa: Mun. Constanța, Bd. Alexandru Lăpușneanu nr. 185A, jud. Constanța
 • Facebook: www.fb.com/ccinacta

Împreună pentru afacerea ta!

 

To all companies and economic entities in Ukraine

In the current context, generated by the recent military conflict between the Russian Federation and Ukraine, the Chamber of Commerce, Industry, Navigation and Agriculture Constanta has opened an information and assistance point where Ukrainian citizens who want to relocate their businesses and continue their economic activities can receive information regarding the establishment of a company in Constanta County.

Chamber of Commerce, Industry, Navigation and Agriculture Constanta provides complete services for your business:

 • guidance on choosing the right form of organization for each business, registering the company with the Trade Register Office and obtaining the documents necessary for its operation;
 • the identification of a headquarters, whether it is physical or only intended to receive correspondence, is no longer a problem, as it can be established and declared at the headquarters of the Chamber of Commerce, Industry, Navigation and Agriculture Constanta;
 • obtaining certificates of origin for exported goods
 • obtaining force majeure notices;
 • participation in fairs, depending on the activity carried out;

Also, in collaboration with our partners in the county, we can provide you with related services, as follows:

 • implementation of IT solutions and consulting: integrated ERP and CRM services, archiving solutions and document management, web hosting;
 • taxation services (financial-accounting);
 • identification of commercial spaces (real estate);
 • quality management and ISO certifications;
 • translation services.

Contacts:

 • e-mail: office@ccina.ro, phone: +40241.619.854.
 • address: 185A Alexandru Lăpușneanu Bd, Constanta, Constanta County
 • Facebook: www.fb.com/ccinacta

Together for your business!

 

ВСІМ КОМПАНІЯМ ТА СУБ'ЄКТАМ ГОСПОДАРСТВА В УКРАЇНІ

У нинішньому контексті, спричиненому нещодавнім військовим конфліктом між Російською Федерацією та Україною, Торгово-промислова, навігаційна та сільськогосподарська палата Констанца відкрила інформаційно-допомоговий пункт, де громадяни України, які хочуть перенести свій бізнес та продовжити свою господарську діяльність. може отримати інформацію щодо створення компанії в повіті Констанца.

Торгово-промислова, навігаційна та сільськогосподарська палата Констанца надає повний спектр послуг для вашого бізнесу:

 • рекомендації щодо вибору правильної форми організації для кожного бізнесу, реєстрації підприємства в ТОР та отримання документів, необхідних для його діяльності;
 • ідентифікація штаб-квартири, будь то фізична чи призначена лише для отримання кореспонденції, більше не є проблемою, оскільки її можна створити та оголосити в штаб-квартирі Торгово-промислової, навігаційної та сільськогосподарської палати Констанца;
 • отримання сертифікатів походження експортованих товарів;
 • отримання повідомлень про форс-мажорні обставини;
 • участь у ярмарках залежно від виду діяльності;

Крім того, у співпраці з нашими партнерами в окрузі ми можемо надати вам такі супутні послуги:

 • впровадження ІТ-рішень та консалтинг: інтегровані послуги ERP та CRM, архівні рішення та документообіг, веб-хостинг;
 • податкові послуги (фінансово-бухгалтерські);
 • ідентифікація комерційних приміщень (нерухомість);
 • управління якістю та сертифікати ISO;
 • послуги перекладу.

Контакти:

 • електронна пошта: office@ccina.ro, телефон: +40241.619.854.
 • адреса: 185A Alexandru Lăpușneanu Bd, Constanta, Constanta County
 • web: www.ccina.ro, Facebook: www.fb.com/ccinacta

Разом для вашого бізнесу!

Enterprise Europe Network

Constanţa 31/01

0°C

acum
vânt 22 kmh din NV
vizibilitate 10 km

1°C

max

0°C

min

4°C

max

-1°C

min

emis înCurs valutar BNR 31/01

EUR
4.9221
+0.39%
GBP
5.6028
+0.41%
USD
4.5466
+1.18%
IFR
4.9493
0.00%
Converteşte din
în
Suma
=
0,00
Biroul Unic
Biroul Unic